Občianske združenie Templars Slovakia

Prečo o.z. Templars vzniklo? Čo je jeho cieľom?

O.z. Templars bolo založené skupinou ľudí, ktorých zaujala templárska tematika. Keďže sme zdraví lokalpatrioti, naším hlavným cieľom bolo združovať ľudí z rôznych kruhov, sociálnych sfér, rôznych zmýšľaní, ktorí by sa za normálnych okolností možno nestretli, ale dokážu spojiť sily za jeden spoločný cieľ – pomoc nášmu mestu.

Chceli sme a vždy sa budeme snažiť o to, aby sme namiesto prázdnych rečí o tom, čo chýba, čo nefunguje, čo je zle, začali rozmýšľať nad tým, čo vieme urobiť preto, aby sa to zmenilo. Vieme, že jednotlivec ako taký veľa toho nezmôže, ale keď spojíme svoje sily, môžeme dokázať veľké veci. A ako sa ukázalo, roky nášho fungovania nám dali za pravdu. Naším najdôležitejším činom bolo zorganizovanie prvého Galantafestu, na ktorom sa podieľali desiatky obyvateľov, či už fyzickou prácou, finančnou podporou alebo nápadmi. Nadviazali sme  nadštandardné vzťahy s MsKs a vedením mesta. Aj títo ľudia fungovali de facto ako členovia O.Z. Templars.

Samozrejme, existuje aj iný rozmer fungovania združenia, a to je vzájomná pomoc členov v prípade potreby.

Čo sa týka ďalšej činnosti – charitatívnej, tá sa vyvinula sama od seba. V poslednej dobe sú ľudia voči rôznym zbierkam skeptickí, pretože nemali istotu, že sa darované peniaze dostanú do správnych rúk. Z toho dôvodu sme sa rozhodli im ponúknuť alternatívu, ktorej hlavnou myšlienkou bolo, aby sme si pomohli najprv priamo tu ,,pod nosom“. Takto si to každý môže odsledovať, v niektorých prípadoch aj pocítiť na vlastnej koži alebo na pomoci sa podieľať. Keď sme rozmýšľali nad tým, kde začať tak, aby to pomohlo čo najväčšiemu počtu ľudí, rozhodli sme sa pre našu nemocnicu, ktorá je známa svojim nie príliš dobrým stavom. Preto peniaze, ktoré sa vyzbierali na Galantafeste, sme po konzultácii s lekármi použili na zakúpenie prístrojov, ktoré boli najpotrebnejšie.

Prvé roky fungovania boli ťažšie, neboli sme známi, museli sme prelomiť skepticizmus a získať si dôveru spoluobčanov. Veríme, že sa nám to už podarilo a sme zapísaní vo vedomí ľudí ako tí, čo nielen sľubujú, ale aj sľuby plnia.

 

Občianske združenie /o.z./ Templars Slovakia /TS/ oficiálne vzniklo 17.7.2008, v tento deň bolo zaregistrované na MV SR. Avšak neoficiálné fungovanie združenia malo do spomínaného dátumu už asi polročnú, predovšetkým pripravnú činnosť. V tomto období sa tvorili stanovy, organizovali sa stretnutia, zájazdy, besedy. Počet zakladajucich členov je 20.

Čo je cieľom o.z. Templars Slovakia?
Členovia o.z. TS sa združili za účelom spoznávania, rozvinutia a šírenia historického odkazu niekdajšieho Rádu Templárov a vzájomnej pomoci medzi sebou, ale aj pomoci verejnosti.

Činnosť o.z. spočíva najmä:

 1. v organizovaní stretnutí a prednášok, na ktorých budú mať možnosť záujemcovia spoznávať dejiny, kultúru a zvyklosti niekdajšieho Rádu Templárov,
 2. v organizovaní zájazdov, expedícií do miest spojených s históriou Rádu Templárov,
 3. v pátraní po pôsobení Rádu na území Slovenskej Republiky a iných krajín,
 4. v poznávaní tradície a zvyklostí Rádu Templárov pri pestovaní viniča a výroby vína, ako aj organizovanie zájazdov a spol. podujatí na túto tému,
 5. v organizovaní ďalších kultúrnych a športových aktivít,za účelom charitatívnej pomoci
 6. v organizovaní a v zúčastňovani sa na dobročinných akciách, ako sú napr. pravidelné darovania krvi, zbierky pre školy, nemocnice a ine zariadenia a pre občanov odkazaných na cudziu pomoc.

Orgány občianskeho združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:

 1. Výkonný výbor - je výkonným orgánom o.z.Výkonný výbor zodpovedá za svoju činnosť Konventu
 2. Konvent - Konvent tvoria všetci členovia o.z.

Členstvo o.z. Templars Slovakia

 1. Členom o.z. môžu byť fyzické aj právnické osoby.
 2. Členovia výkonného výboru sú členmi o.z.
 3. Členstvo nových uchádzačov o členstvo v o.z. vzniká rozhodnutím Konventu (Konvent tvoria všetci členovia o. z.) Na prijatie nového člena je potrebná aspoň trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov Konventu a zároveň písomný súhlas nového člena so stanovami o.z.
 4. Členstvo v o.z. zaniká na základe písomného oznámenia člena.
 5. Smrťou člena jeho členstvo zaniká.

Práva a povinnosti členov o.z.

 1. Každý z členov je povinný sa všestranne usilovať o realizáciu predmetu činnosti o.z., o vnútorné fungovanie združenia a podriadiť sa rozhodnutiam konventu.
 2. Každý z členov má právo byť informovaný o činnosti združenia, kontrolovať činnosť združenia, spolurozhodovať o záležitostiach o.z.

Zdroje občianskeho združenia

 1. Na realizáciu cieľa o.z. a na jej činnosť sa budú získavať finančné prostriedky najmä z darov fyzických a právnických osôb, z vykonávania reklamnej a propagačnej činnosti, z členských príspevkov a z dotácií a grantov od právnických osôb.
 2. Finančné prostriedky o.z. sa budú sústreďovať na jedinom účte o.z. zriadenom vo Všobecnej úverovej banke a.s., na ktorom sa premietnu všetky príjmy a výdavky.

Toto sú stručné informácie o Templars Slovakia a v prípade záujmu budú podrobnejšie informácie k dispozícii po osobnom stretnutí alebo elektronickou poštou.

Samozrejme, o.z. Templars Slovakia sa nemôže považovať za sektu ani nič podobné. Nejedávame malé deti, nevykonaváme žiadne orgie. Nikomu nevnucujeme žiadnu vieru, názory, atď. Sme občania SR rôznych zamestnaní, spoločenského postavenia a záľub. Medzi našich sympatizantov patria ľudia z politického, podnikateľského, športového, či kultúrneho prostredia. Ľudia mladí, či starši.

Už na začiatku nášho fungovania sme vykonávali rôzne činnosti. Dúfame, že sme dokázali ľuďom pomôcť, takisto ich zabaviť, poprípade im niečo ozrejmiť. Budeme sa naďalej snažiť plniť naše cieľe a sny a veríme, že sa nám to bude dariť aspoň tak ako doteraz.

Ak majú niektorí podobné záujmy, cieľe, sny a oslovila Vás naša myšlienka, budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete.

Templars Junior

Ide o skupinku mladých ľudí-študentov, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov a oslovila ich naša myšlienka pomáhať spoločnosti rôznymi podujatiami. Veríme a sme o tom presvedčení, že svoje „poslanie“ budú napĺňať k spokojnosti vsetkých.
Držíme palce a ďakujeme!

História rádu Templárov

História rádu sa začala písať v roku 1118, hneď po smrti 2. jeruzalemského kresťanského kráľa Balduina I., keď sa francúzsky rytier Hugo de Payens obrátil na jeho bratanca kráľa Jeruzalemského kráľovstva Balduina II. so žiadosťou, aby mohol spolu s rytierom Gottfriedom zo St. Omeru a ďalšími siedmimi rytiermi založiť rád, ktorý by ochraňoval pútnikov smerujúcich zo Západu do Jeruzalemu. Pôvodne malo ísť iba o ochranu trasy medzi prístavným mestom Jaffa a Jeruzalemom. Tu narážame na prvú nezrovnalosť ohľadom fungovania rádu - vzhľadom na zamýšľaný cieľ ochrany pútnikov bola početnosť rádových bratov mimoriadne nízka - za prvých 9 rokov svojej existencie do Rádu neboli prijímaní noví členovia, teda ich počet zostal na úrovni zakladajúcich členov, čo predstavovalo 9 osôb! Balduin II. rádu poskytol za obydlie časť svojho paláca, ktorý stál na mieste niekdajšieho Šalamúnovho chrámu, od ktorého je odvodený aj ich názov. Práve tieto priestory žiadal Hugo de Payens. Prvých 9 rokov im dokonca hradil všetky náklady. V ďalších rokoch neexistuje žiaden záznam o tom, že by sa novovzniknutí templári venovali ochrane pútnych ciest a pútnikov. Zato však existujú pomerne bohaté záznamy o ich archeologickej aktivite v tzv. Chrámovej hore - vrchu, na ktorom stál pred rokom 587 pred Kr. Šalamúnov chrám, na vrchu, ktorí si prví templári zvolili za svoje pôsobisko. Podľa Starého zákona sú práve tieto miesta považované za miesta uloženia bájnej Archy zmluvy, resp. na tomto mieste sa posledný krát uvádza Archa, ktorá tu mala byť ukrytá pred blížiacimi sa babylonskými vojskami.

Templári sa okrem tejto činnosti zaoberali aj štúdiom starých hebrejských textov a kabaly (židovskej mystiky). V roku 1127 sa všetci zakladatelia rádu vracajú do Európy a začínajú o nich kolovať legendy: že templári našli bájnu Archu zmluvy, legendárny svätý grál, z ktorého pil Ježiš Kristus pri poslednej večeri.

Členovia rádu museli, rovnako ako iní mnísi, zložiť sľub čistoty, chudoby a poslušnosti a tiež prísne zachovávať rádové pravidlá.

V roku 1128 bol do Troyes zvolaný koncil, na ktorom boli schválené 72-článkové stanovy templárskeho rádu napísané svätým Bernardom z Clairvaux. Na čele rádu stál veľmajster rádu, prvým veľmajstrom sa stal Hugo de Payns. Symbolom templárov sa stali biely plášť s červeným krížom, ktorý im udelil pápež Eugen III. a pečať, na ktorej boli zobrazení dvaja rytieri na jednom koni, čo malo symbolizovať kresťanskú pomoc blížnemu a chudobu. Tento ich symbol sa však neskôr stal dôvodom ich obviňovania z homosexuality. Členovia rádu mohli jesť mäsité jedlá len trikrát do týždňa a v piatok museli zachovávať pôst. Jesť mali dvaja z jednej misky a pri jedle byť ticho.

Rád postupne bohatol, aj vďaka nariadeniu pápeža Inocenta II., podľa ktorého si mohli ponechať celú vojenskú korisť. Začali budovať sídla aj mimo Svätej zeme, ich noví členovia sa už nemuseli zúčastnovať križiackych výprav. Templári sa stali prvými bankármi v Európe, pútnikovi vystavili potvrdenie o prevzatí peňazí a ten si ich mohol vybrať v pobočke templárov vo Svätej zemi (sú považovaní za vynálezcu šeku). V ich parížskom centre - templi, bolo aj sídlo francúzskej kráľovskej pokladnice.

V roku 1260 mal rád 20 000 členov a vlastnil 9 000 usadlostí. Rád bol rozdelený na provincie, v Európe 12 a Palestíne 3. Provincie sa skladali z priorátov alebo preceptorátov, balleí a komtúrií, jednotlivé sídla sa nazývali komendy. Najväčšiu moc v ráde mal konvent, ktorý sa skladal z veľmajstra, najvyšších úradníkov a rytierov. Po páde Akkonu v roku 1291 premiestnili svoje sídlo na ostrov Cyprus, ktorý im vtedy celý patril a odtiaľ prešli do Francúzska, kde si v roku 1306 veľmajster Jacques de Molay zvolil za sídlo Paríž (Templum).

Zánik rádu

Ohromné bohatstvo rádu začalo lákať francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného (1268–1314), ktorý mal finančné problémy a prinútil pápeža Bonifáca VIII., aby rád rozpustil. Ten to však odmietol, nápomocný sa mu preto stal jeho nástupca Klement V. (vtedy sídliaci v Avignone (avignonské zajatie)). Filip IV. poveril svojho ministra Nogareta a inkvizítora Francúzska Ymberta, aby tajne zhromaždili všetko, čo by mohlo skompromitovať templársky rád. Obžaloval ich že na miesto Krista uctievajú boha Bahometa V noci z 12. na 13. októbra 1307(povera v negatívny piatok trinásteho vznikla vďaka tomuto dňu) boli všetci templárski rytieri vo Francúzsku zatknutí a ich majetok skonfiškovaný. V zajatí sa ocitli aj veľmajster Jacques de Molay spolu so svojím zástupcom Hugom de Perraultom. Mnoho templárov bolo obvinených z kacírstva a upálených. V októbri roku 1311 sa zišiel koncil vo Vienne, ktorého sa zúčastnilo okolo 300 biskupov z Anglicka, Francúzska, Škótska, Talianska, Uhorska a ďalších katolíckych krajín, väčšina biskupov sa postavila proti návrhu, aby bol rád odsúdený a zrušený. Keď sa na koncile objavil kráľ Filip IV. s oddielom ozbrojencov a dal najavo, čo očakáva od koncilu, biskupi sa podriadili návrhu Klementa V. a 22. marca 1312 bol rád oficiálne zrušený. Cirkevný súd s predstaviteľmi rádu (veľmajster Jacques de Molay, vizitátor Francúzska Hugo de Perrault, majster Normandie Geoffroi Charnay a majster v Aquitanii Godefroi de Nocnville) sa uskutočnil v marci 1314 pred chrámom Notre-Dame, kde boli verejne odsúdení a 18. marca 1314 aj upálení (na ostrove Ile-des-Javiaux, na rieke Seine v centre Paríža).

Legendy o ráde

Podľa legendy veľmajster Jacques de Molay tesne pred svojou smrťou preklial francúzskeho kráľa, ministra i pápeža a všetkých povolal, aby sa do roka zodpovedali zo svojich činov pred Božím súdom. Všetci traja prekliati zomreli ešte v ten istý rok.

Od rozbitia rádu kolujú legendy o ich poklade, ktorý vraj videli ľudia v predvečer útoku na rád odvážať na povozoch z Templu, o flotile 18 lodí v La Rochelle, ktorá zmizla bez stopy a mnoho iných.

Vo väčšine krajín bolo templárom umožnené prestúpiť do iných rádov, v Portugalsku sa v roku 1319 dokonca len premenovali na Kristov rád.

Templari na Slovensku

http://www.templar.szm.sk

Zoznam veľmajstrov

Aktuality